مجتمع مس سرچشمه

18مهر
سلسله رویدادهای صنایع پایین دستی مس

سلسله رویدادهای صنایع پایین دستی مس

رویدادهای صنایع پایین دستی مس

18مهر
تجلیل از اصحاب رسانه شهرستان های رفسنجان و انار
با حمایت مجتمع مس سرچشمه رفسنجان صورت گرفت؛

تجلیل از اصحاب رسانه شهرستان های رفسنجان و انار

اصحاب رسانه شهرستان های رفسنجان و انار تجلیل شدند.

05مهر
زمین چمن شماره دو ورزشگاه شهدای مس رفسنجان در مسیر کاشت طبیعی
در بازدید معاون پشتیبانی مجتمع مس سرچشمه رفسنجان مطرح شد؛

زمین چمن شماره دو ورزشگاه شهدای مس رفسنجان در مسیر کاشت طبیعی

معاون پشتیبانی مجتمع مس سرچشمه رفسنجان از روند احداث و تجهیز ورزشگاه شهدای صنعت مس رفسنجان بازدید کرد.