شهرداری تهران

09دی
وحیدرضا انارکی محمدی مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت توسعه فضاهای فرهنگی شد

وحیدرضا انارکی محمدی مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت توسعه فضاهای فرهنگی شد

علیرضا زاکانی، شهردار تهران طی حکمی وحیدرضا انارکی محمدی را به مدت یکسال به سمت «مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت توسعه فضاهای فرهنگی» منصوب کرد.