شطرنج

06اسفند
رئیس انجمن شطرنج کارگری شهرستان انار منصوب شد

رئیس انجمن شطرنج کارگری شهرستان انار منصوب شد

عبدالرضا اکبری پور رئیس انجمن شطرنج کارگری شهرستان انار شد.