اجتماع بزرگ پسران حاج قاسم

14دی
گزارش تصویری اجتماع بزرگ پسران حاج قاسم در شهرستان انار

گزارش تصویری اجتماع بزرگ پسران حاج قاسم در شهرستان انار

همایش پسران حاج قاسم با همکاری شهرداری انار، اداره آموزش و پرورش و جبهه فرهنگی شهرستان اناربرگزار شد.