بنابر این گزارش ۵ مصدوم نیز بصورت سرپایی درمان شدند.

115_rums__ac_1_20534 115_rums__ac_3_20536