بی مهری مسئولین استانی به شهرستان انار تمامی ندارد!
بی مهری مسئولین استانی به شهرستان انار تمامی ندارد!

نخستین جشنواره پسته اکبری شهرستان انار نهم و دهم آبانماه در کنار ارگ ساسانی برگزار شد و متاسفانه باز هم شاهد بی مهری مسئولین ارشد استان  در این مراسم  بودیم ،دکتر فدایی استاندار کرمان که بعنوان عالیترین مقام دولت در استان می باشد دراین مراسم حضور نداشتند .

نخستین جشنواره پسته اکبری شهرستان انار نهم و دهم آبانماه در کنار ارگ ساسانی برگزار شد و متاسفانه باز هم شاهد بی مهری مسئولین ارشد استان  در این مراسم  بودیم ،دکتر فدایی استاندار کرمان که بعنوان عالیترین مقام دولت در استان می باشد دراین مراسم حضور نداشتند .

با اینکه این شهرستان در طی چند سال اخیر از برداشت پسته بی بهره بوده و این جشنواره باعث شادی مردمان زحمتکش و سختکوش شد و حضور مسئولین استانی دلگرمی برای مردم منطقه بود.

جشنواره در کنار ارگی با قدمت چندین هزار ساله  برگزار شد  در حالی که حتی  فعالی مدیرکل میراث فرهنگی و گردشگری استان کرمان هم در این جشنواره به این مهمی حضور نداشتند.

سوال اینجاست که چرا بی مهری مقامات ارشد استان نسب به شهرستان انار تمامی ندارد؟

آیا فرماندار انار نمی توانست برای جشنواره به این مهمی و زمان زیادی که برای برنامه ریزی داشند مقامات ارشد استان را به این جشنواره بیاورند؟

  • منبع خبر : صدای انار